siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat chung cu 87 linh nam
Thứ ba, Tháng 5 03, 2016
   
Text Size

Tìm kiếm trong website

Bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình là bản vẽ thu nhỏ dạng địa hình, địa vật trên mặt đất lên giấy theo một quy tắc toán học và tỷ lệ nhất định dựa trên cơ sở những số liệu đo đạc ngoài thực địa kết hợp với công tác ở trong phòng.
Tuỳ theo tỷ lệ và mục đích sử dụng bản đồ mà người ta có thể bỏ bớt, lược đi hoặc thêm vào một số các yếu tố địa hình, địa vật.
Các yếu tố nội dung bản đồ địa hình được chia thành 7 nhóm lớp theo 7 chuyên đề là: Cơ sở toán học, Thủy hệ, Địa hình, Dân cư, Giao thông, Ranh giới và Thực vật. Các yếu tố thuộc một nhóm lớp được vẽ thành một file riêng. Trong một nhóm lớp, các yếu tố nội dung lại được sắp xếp theo từng lớp. Cơ sở của việc phân chia nhóm lớp và lớp là các qui định về nội dung bản đồ địa hình trong "Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000 và 1:5000" ban hành năm 1995.

Các yếu tố nội dung bản đồ thuộc các nhóm lớp khác nhau được vẽ thành các tệp tin khác nhau.

Nội dung chính của các nhóm lớp qui định như sau:

Nhóm lớp "Cơ sở toán học" bao gồm khung bản đồ, lưới km, các điểm khống chế trắc địa, giải thích, trình bày ngoài khung và các nội dung có liên quan.
Nhóm lớp "Dân cư" bao gồm nội dung dân cư và các đối tượng kinh tế, văn hoá, xã hội.
Nhóm lớp "Địa hình" bao gồm các yếu tố dáng đất, chất đất, các điểm độ cao.
Nhóm lớp "Thủy hệ" bao gồm các yếu tố thủy văn và các đối tượng liên quan.
Nhóm lớp "Giao thông" bao gồm các yếu tố giao thông và các thiết bị phụ thuộc.

Nhóm lớp "Ranh giới" bao gồm đường biên giới, mốc biên giới; địa giới hành chính các cấp; ranh giới khu cấm; ranh giới sử dụng đất.
Nhóm lớp "Thực vật" bao gồm ranh giới và các loại thực phủ trên bề mặt địa hình.

Facebook